MULTI
Du er her: ForsidePublikationer og notaterNotaterDublin-afgørelser fra EU-Domstolen

Dublin-afgørelser fra EU-Domstolen

C-394-12. Shamso Abdullahi vs. Bundesasylamt. Afsagt den 10.december 2013.
Præjudiciel forelæggelse -  det fælles europæiske asylsystem -  forordning (EF) nr. 343/2003 -  afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning -  kontrol med overholdelsen af ansvarlighedskriterierne for behandlingen af en asylansøgning -  rækkevidden af prøvelsen.

C-4-11. Bundesrepublik Deutschland vs. Kaveh Puid. Afsagt den 14. november 2013.
Asyl -  Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder -  artikel 4 - forordning (EF) nr. 343/2003 -  artikel 3, stk. 1 og 2 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne -  artikel 6-12 -  kriterier til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig - artikel 13 -  opsamlingsbestemmelse.

C-648-11. The Queen på vegne af MA, BT og DA vs. Secretary for the Home Department. Afsagt den 6. juni 2013.
Forordning (EF) nr. 343/2003 -  fastsættelse af den medlemsstat, der er ansvarlig - uledsaget mindreårig -  asylansøgninger, som er blevet indgivet successivt i to medlemsstater -  den mindreårige har ingen familiemedlemmer på en medlemsstats område - artikel 6, stk. 2, i forordning nr. 343/2003 - overførsel af den mindreårige til den medlemsstat, hvor vedkommende indgav sin første ansøgning - forenelighed -  barnets tarv -  chartrets artikel 24, stk. 2.

C-528-11. Zuheyr Frayeh Halaf vs. Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet. Afsagt den 30. maj 2013.
Asyl - forordning (EF) nr. 343/2003 -  afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 3, stk. 2 -  medlemsstaternes skøn - De Forenede Nationers Højkommissariat for flygtninges rolle -  medlemsstaternes forpligtelse til at opfordre denne institution til at afgive en udtalelse - foreligger ikke

C-245-11. K vs. Bundesasylamt. Afsagt den 6. november 2012.
Forordning (EF) nr. 343/2003 -  afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, som er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne -  humanitær klausul -  denne forordnings artikel 15 -  person, der er tildelt asyl i en medlemsstat, og som er afhængig af hjælp fra asylansøgeren, idet hun lider af en alvorlig sygdom - forordningens artikel 15, stk. 2 -  forpligtelse for denne medlemsstat, der ikke er ansvarlig i henhold til de i samme forordnings kapitel III fastsatte kriterier, til at behandle den asylansøgning, som nævnte asylansøger har indgivet – betingelser.

C-411-10 og C-493-10. N.S. vs. Secretary State for the Home Department og M. E. mfl. vs. Refugee Applications Commissioner. Afsagt den 21. december 2011.
EU-ret -  principper -  grundlæggende rettigheder -  gennemførelse af EU-retten -  forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling -  fælles europæisk asylsystem - forordning (EF) nr. 343/2003 -  begrebet »sikre lande« -  overførsel af en asylansøger til den ansvarlige medlemsstat -  forpligtelse -  afkræftelig formodning for, at denne medlemsstat overholder de grundlæggende rettigheder.

Senest opdateret: 18-02-2014
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post