Øvrige domme afsagt af EU-domstolen

Her findes en oversigt med udvalgte domme, mm. afsagt af EU-Domstolen.

C-720/17. Mohammed Bilali mod Østrig. Afsagt den 23. maj 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – subsidiær beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – artikel 19 – tilbagekaldelse af subsidiær beskyttelsesstatus – fejl fra administrationens side vedrørende de faktiske omstændigheder.

C-391/16, C-77/17 og C-78/17. M, X og X mod Tjekkiet og Belgien. Afsagt den 14. maj 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – international beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – flygtningestatus – artikel 14, stk. 4-6 – afslag på tildeling af flygtningestatus eller tilbagekaldelse heraf i tilfælde af fare for sikkerheden eller samfundet i værtsmedlemsstaten – gyldighed – artikel 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 78, stk. 1, TEUF – artikel 6, stk. 3, TEU – Genèvekonventionen.

C-297/17, C-318/17, C-319/17 og C-438/17. Ibrahim og andre mod Tyskland. Afsagt den 19. marts 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 33, stk. 2, litra a) – myndighederne i en medlemsstats afvisning af en ansøgning om asyl som følge af tidligere tildeling af subsidiær beskyttelse i en anden medlemsstat – artikel 52 – direktivets tidsmæssige anvendelsesområde – artikel 4 og 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – systemiske mangler ved asylproceduren i denne anden medlemsstat – systematisk afslag på asylansøgninger – reel og påvist risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling – levevilkårene for personer med subsidiær beskyttelsesstatus i denne sidstnævnte stat.

C-56/17. Bahtiyar Fathi mod Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. Afsagt den 4. oktober 2018

Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - forordning (EU) nr. 604/2013 - artikel 3 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - behandling af en ansøgning om international beskyttelse, uden at det udtrykkeligt er afgjort, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen - direktiv 2011/95/EU - artikel 9 og 10 - forfølgelse på grund af religion - bevis - iransk lovgivning om apostasi - direktiv 2013/32/EU - artikel 46, stk. 3 - effektive retsmidler.

C-652/16. Nigyar Rauf Ahmedbekova og Rauf Emin Ogla Ahmedbekov mod Zametstnik-presedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. Afsagt den . oktober 2018.

Præjudiciel forelæggelse - fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse - standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse - direktiv 2011/95/EU - artikel 3, 4, 10 og 23 - ansøgninger om international beskyttelse indgivet særskilt af medlemmerne af samme familie - individuel bedømmelse - hensyntagen til trusler mod et medlem af familien ved den individuelle vurdering af et andet familiemedlems ansøgning - gunstigere standarder, som kan opretholdes eller indføres af medlemsstaterne for at udvide asylet eller den subsidiære beskyttelse til medlemmerne af familien til personen med international beskyttelse - bedømmelse af årsagerne til forfølgelse - aserbajdsjansk statsborgers deltagelse i et sagsanlæg mod sit hjemland ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - fælles procedurestandarder - direktiv 2013/32/EU - artikel 46 - retten til effektive retsmidler - fuldstændig og ex-nunc-undersøgelse - årsagerne til forfølgelse eller faktiske forhold fortiet for den besluttende myndighed, men påberåbt i forbindelse med sagen anlagt til prøvelse af denne myndigheds afgørelse.

C-662/17. E.G. mod Republika Slovenija. Afsagt den 18. oktober 2018.

Præjudiciel forelæggelse - det fælles europæiske asylsystem - direktiv 2013/32/EU - artikel 46, stk. 2 - klage over eller søgsmål anlagt til prøvelse af et afslag på tildeling af flygtningestatus, men indrømmelse af subsidiær beskyttelsesstatus - antagelse til realitetsbehandling - manglende tilstrækkelig interesse, når den indrømmede subsidiære beskyttelessatus giver samme rettigheder og fordel som dem, der er forbundet med flygtningestatus i henhold til EU-retten og til national ret - spørgsmålet, om ansøgerens individuelle situation er relevant for undersøgelsen af, om de nævnte rettigheder og fordele er identiske.

C-180/17. X. og Y. mod Staatssecreataris van Veiligheid en Justite. Afsagt den 26. september 2018.

Præjudiciel forelæggelse - fælles politik og for asyl og subsidiær beskyttelse - direktiv 2013/32/EU - artikel 46 - direktiv 2008/115/EF - artikel 13 - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 18, artikel 19, stk. 2, og artikel 47 - adgang til effektive retsmidler - princippet om non-refoulement - afgørelse om afslag på en ansøgning om international beskyttelse, som pålægger en forpligtelse til at vende tilbage - national lovgivning, der fastsætter mulighed for retslig prøvelse i anden instans - automatisk opsættende virkning, der er begrænset til sagen i første instans.

C-369/17. Shajin Ahmed mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, afsagt den 13. september 2018

Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - direktiv 2011/95/EU - artikel 17 - udelukkelse fra subsidiær beskyttelsesstatus - grund - dom for en grov forbrydelse - vurdering af grovheden på grundlag af den straf, der ifaldes i henhold til national ret - lovlydgihed - nødvendigheden af individuel vurdering.

C-585/16. Serin Alheto mod Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za Bezhantsite, afsagt den 25. juli 2018.

Præjudiciel forelæggelse - fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse - fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse - direktiv 2011/95/EU - artikel 12 - udelukkelse fra anerkendelse som flygtninge - personer, der er registreret hos De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) - den omstændighed, at der for en flygtninge fra Palæstina foreligger et >>første asylland<< i UNRWA´s operationsområde - fælles procedurer for tildeling af international beskyttelse - direktiv 2013/32/EU - artikel 46 - retten til effektive retsmidler - fuldstændig og ex-nunc-undersøgelse - rækkevidden af førsteinstansrettens beføjelser - retsinstansens efterprøvelse af behovet for international beksyttelse - efterprøvelse af afvisningsgrunde.

C-31/09. Nawras Bolbol mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, afsagt den 17. juni 2010.

Angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 68 EF og 234 EF, indgivet af Fővárosi Bíróság (Ungarn) ved afgørelse af 15. december 2008, indgået til DOmstolen den 26 januar 2009, i sagen: Nawras Bolbol mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

C-364/11. Mostafa Abed El Karem El Kott m.fl. mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, afsagt den 19. december 2012.

Direktiv 2004/83/EF - minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - statsløse af palæstinensisk oprindelse, der har haft faktisk adgang til bistand fra De Forenede Nationers Nødhjælps- Arbejdsagentur for for palæstinensiske FLygtninge i Mellemøsten (UNRWA) - disse statsløses ret til at lbive anerkendt som flygtninge på grundlag af artikel 12, stk. 1, litra a), andet punktum, i direktiv 2004/83 - anvendelsesbetingelser - bortfald >>af en eller anden grund<< af nævnte bistand fra UNRWA - bevis - følger for de berørte, der ansøger om flygtningestatus - ret til >>uden videre (...) at blive omfattet af dette i samme direktivs artikel 2, litra c), og tildeling af flygtningestatus i medfør af direktivets artikel 13.Senest opdateret: 28-01-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post