Transport og kørsel

Såfremt tolken bestilles igennem EasyTranslate vil honorering, herunder også honorering af transport, ske herigennem.

For tolke, som ikke bestilles igennem EasyTranslate, gælder følgende vilkår vedrørende honorering af transporttid:

Transporttid godtgøres kun, hvis tolken har haft mindst 10 kilometer ud- og hjemkørsel i alt i forbindelse med tolkningen. Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej. I tvivlstilfælde foretager Flygtningenævnets sekretariat beregning af transporttid samt antal kørte kilometer på baggrund af en søgning på www.krak.dk. Flygtningenævnet lægger herefter resultatet af denne søgning til grund for beregningen. Dog ydes der ikke vederlag for transporttid, der overstiger den tid, det tager at befordre sig fra tolkens kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår.

 

Vederlaget for transporttid udgør halvdelen af den tolketimetakst, som den pågældende tolk ifølge Justitsministeriets dagældende vejledende retningslinjer for honorering af tolke er berettiget til, uanset på hvilket tidspunkt af døgnet transporten finder sted. Afregning sker pr. påbegyndt halve time. Vederlaget beregnes ud fra tolkens samlede transporttid. Ved kørsel i visse større byer i myldretid (mellem kl. 8.00-9.00 og mellem kl. 15.30-17.00) godkendes op til en halv times ekstra transporttid for kørsel i myldretiden. 

 

Antal kørte kilometer godtgøres med den højeste af de af SKAT fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Pr. 1. januar 2019 er satsen kr. 3,56 pr. kilometer. Taksten reguleres årligt. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den korteste transportvej. Der ydes ikke godtgørelse for parkeringsudgifter.

 

Tolkens udgifter til bro eller færge i forbindelse med transporten, godtgøres af Flygtningenævnet mod dokumentation, og såfremt tolken har haft mindst 10 kilometer ud- og hjemkørsel i alt i forbindelse med tolkningen.
 

Senest opdateret: 10-05-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post