Honorering

Honorering af tolkning under nævnsmøde

Flygtningenævnet honorerer tolke i overensstemmelse med Rigspolitiets vejledende retningslinjer for honorering af tolkning og oversættelse inden for Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder, herunder de i vejledningen fastsatte takster. Vejledningen opdateres løbende. (Vejledningen kan findes i infoboxen til højre.)

Tolkning honoreres pr. påbegyndt time.

I løbet af nævnsmødet registrerer nævnssekretæren på dagsordenen mødets start- og sluttidspunkt, og denne registrering udgør sammen med tolkens angivelse af tidsforbrug grundlaget for nævnets honorering af tolken. Såfremt tolken på regningen har anmodet herom, ydes der som udgangspunkt betaling for op til 10 minutter før nævnsmødets planlagte starttidspunkt. Det samme gør sig gældende efter nævnsmødet, såfremt det af tolken på regningen er anført, at der er anvendt tid til en samtale efter nævnsmødet sammen med advokaten og ansøgeren.

Såfremt et nævnsmøde aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning, eller tolken er mødt forgæves af andre årsager, honoreres dette som 1 times tolkning. Dette gælder, uanset om tolken er tilsagt til tolkning i én eller flere sager på nævnsmødet den pågældende dag. Aflyses nævnsmødet mere end 24 timer før nævnsmødets afholdelse, honoreres tolken ikke.

Honorering af tolkning hos advokat

Flygtningenævnet honorerer tolke i overensstemmelse med Rigspolitiets vejledende retningslinjer for honorering af tolkning og oversættelse inden for Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder, herunder de i vejledningen fastsatte tasker. Vejledningen opdateres løbende. (Vejledningen kan findes i infoboxen til højre.)

Tolkning honoreres pr. påbegyndt time.

Under tolkning hos advokat skal advokaten attestere tolkens oplysninger om dato for tolkningen og tolkningens varighed. Dette kan gøres ved, at advokaten på et tolkebilag bekræfter varigheden af tolkningen og stempler bilaget.

Tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage honoreres med dobbelt takst, såfremt Flygtningenævnets sekretariat forudgående undtagelsesvist har givet tilsagn herom. Såfremt et sådant forudgående tilsagn ikke foreligger, kan Flygtningenævnet alene honorere tolken efter normal takst. Er tolkningen påbegyndt før kl. 8.00, beregnes der forhøjet takst frem til udløbet af den første time, hvor klokken passerer 8.00. Er tolkningen påbegyndt før kl. 17.00, beregnes der forhøjet takst efter udløbet af den første time, hvor klokken passerer 17.00.

Flygtningenævnet honorerer kun transporttid og kilometergodtgørelse til tolke fra en anden landsdel end den, hvor tolkningen udføres, såfremt advokaten forudgående har indhentet tilladelse hertil fra Flygtningenævnets sekretariat. Dette gælder, når tolkningen i det konkrete tilfælde vil medføre transport over en længere afstand samt eksempelvis udgift til bro-billet og lignende. Advokaten kan kun forvente at få en sådan forudgående tilladelse, såfremt det under hensyn til for eksempel det pågældende sprog, køn etc. ikke er muligt at skaffe en tolk fra lokalområdet.  

Skriftlige oversættelser for advokat 

Flygtningenævnet honorerer ligeledes skriftlige oversættelsesopgaver i overensstemmelse med Rigspolitiets vejledende retningslinjer for honorering af oversættelse, herunder de i vejledningen fastsatte takster. (Vejledningen kan findes i infoboxen til højre.)

Flygtningenævnet honorerer alene skriftlige oversættelser foretaget på foranledning af en advokat, såfremt advokaten forinden har indhentet nævnets forhåndsgodkendelse heraf. I den forbindelse bemærkes, at nævnet i det konkrete tilfælde vil foretage en vurdering af, hvorvidt en oversættelse kan anses for nødvendig. 

Vedrørende fremsendelse af fakturaer og bilag

Fremsendelse af fakturaer fra tolke som ikke er momsregistrerede samt bilag fremover sendes til fln-tolk@uim.dk

Materialet kan derudover også stadigvæk fremsendes per post på adressen:

Flygtningenævnet
Adelgade 11-13
1304 København K

Bemærk at tolke, som er momsregistrerede, skal fremsende deres fakturaer elektronisk. Nærmere information omkring elektronisk fakturering, honorering samt godtgørelse af transport og kørsel kan findes her på hjemmesiden under tolkeafsnittet.

Informationen opdateres løbende.

Senest opdateret: 15-01-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post