MULTI
Du er her: ForsideInformation til...TolkeHonorering

Honorering

Flygtningenævnet honorerer tolke i overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulæreskrivelse om vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område, herunder de i retningslinierne fastsatte takster. Cirkulæreskrivelsen ajourføres årligt. (Gældende cirkulære kan findes i infoboxen til højre).

Tolkning honoreres pr. påbegyndt time.

Honorering af tolkning under nævnsmøde

I løbet af nævnsmødet registrerer nævnssekretæren på dagsordenen mødets start- og sluttidspunkt, og denne registrering udgør sammen med tolkens angivelse af tidsforbrug grundlaget for nævnets honorering af tolken. Såfremt tolken på regningen har anmodet herom, ydes der som udgangspunkt betaling for op til 10 minutter før nævnsmødets planlagte starttidspunkt. Det samme gør sig gældende efter nævnsmødet, såfremt det af tolken på regningen er anført, at der er anvendt tid til en samtale efter nævnsmødet sammen med advokaten og ansøgeren.

Såfremt et nævnsmøde aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning, eller tolken er mødt forgæves af andre årsager, honoreres dette som 1 times tolkning. Dette gælder, uanset om tolken er tilsagt til tolkning i én eller flere sager på nævnsmødet den pågældende dag. Aflyses nævnsmødet mere end 24 timer før nævnsmødets afholdelse, honoreres tolken ikke.

Honorering af tolkning hos advokat

Under tolkning hos advokat skal advokaten attestere tolkens oplysninger om dato for tolkningen og tolkningens varighed. Dette kan gøres ved, at advokaten på et tolkebilag bekræfter varigheden af tolkningen og stempler bilaget.

Tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage honoreres med dobbelt takst, såfremt Flygtningenævnets sekretariat forudgående undtagelsesvist har givet tilsagn herom. Såfremt et sådant forudgående tilsagn ikke foreligger, kan Flygtningenævnet alene honorere tolken efter normal takst. I de tilfælde, hvor tolkningen hos en advokat er påbegyndt før kl. 15.00, men fortsætter til efter kl. 17.00, er det dog ikke en forudsætning for honorering med dobbelt takst, at sekretariatet har givet forudgående tilsagn til advokaten.

Flygtningenævnet honorerer kun transporttid og kilometergodtgørelse til tolke fra en anden landsdel end den, hvor tolkningen udføres, såfremt advokaten forudgående har indhentet tilladelse hertil fra Flygtningenævnets sekretariat. Dette gælder, når tolkningen i det konkrete tilfælde vil medføre transport over en længere afstand samt eksempelvis udgift til bro-billet og lignende. Advokaten kan kun forvente at få en sådan forudgående tilladelse, såfremt det under hensyn til for eksempel det pågældende sprog, køn etc. ikke er muligt at skaffe en tolk fra lokalområdet.  

Skriftlige oversættelser for advokat 

Flygtningenævnet honorerer alene skriftlige oversættelser foretaget på foranledning af en advokat, såfremt advokaten forinden har indhentet nævnets forhåndsgodkendelse heraf. I den forbindelse bemærkes, at nævnet i det konkrete tilfælde vil foretage en vurdering af, hvorvidt en oversættelse kan anses for nødvendig. 

Vedrørende fremsendelse af fakturaer og bilag

Fra og med 15. april 2013 bør fremsendelse af fakturaer fra tolke som ikke er momsregistrerede samt bilag fremover sendes til fln-tolk@uim.dk

Materialet kan derudover også stadigvæk fremsendes per post på adressen:

Flygtningenævnet
Adelgade 11-13
1304 København K

Bemærk at tolke, som er momsregistrerede, stadigvæk skal fremsende deres fakturaer elektronisk.Nærmere information omkring elektronisk fakturering, honorering samt godtgørelse af transport og kørsel kan findes her på hjemmesiden under tolkeafsnittet.

Senest opdateret: 03-07-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post