MULTI
Du er her: ForsideInformation til...AdvokaterTolkebistand

Tolkebistand

Flygtningenævnet benytter tolke fra EasyTranslate til mundtlig tolkning under nævnsmøderne samt skriftlig oversættelse af dokumenter m.v. 

Under nævnsmødet foregår tolkningen som udgangspunkt til og fra ansøgerens modersmål, medmindre ansøgeren har ønsket, at tolkningen foregår på et andet sprog, eller medmindre det ikke er muligt at fremskaffe en tolk på modersmålet. 

Flygtningenævnet tager som udgangspunkt hensyn til ansøgerens tilkendegivelser vedrørende valg af tolk, såfremt disse er begrundet i sprogkundskaber, men derimod ikke såfremt de for eksempel vedrører tolkens etniske eller nationale tilhørsforhold. Såfremt ansøgeren har været udsat for eksempelvis seksuelle overgreb, vil nævnet imidlertid så vidt muligt imødekomme et ønske om mandlig eller kvindelig tolk. 

  

Tolkning hos advokat 

Flygtningenævnet honorerer tolkning, der er udført hos en advokat i forbindelse med dennes forberedende møde med ansøgeren. 

EasyTranslate har oplyst, at de på nuværende tidspunkt ikke kan være behjælpelige med at stille tolke til rådighed til tolkning hos de enkelte advokater. For mere information herom se her

Advokaterne må således bestille tolke hos andre tolkebureauer.

Tolkning hos en advokat honoreres efter principperne i Justitsministeriets dagældende cirkulæreskrivelse om vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område, se infoboksen til højre. 

Advokaten skal i forbindelse med mødets afslutning attestere tolkens oplysninger om dato for tolkningen og tolkningens varighed. Dette kan gøres ved, at advokaten på et tolkebilag bekræfter varigheden af tolkningen og stempler bilaget. 

Tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage honoreres med dobbelt takst, såfremt Flygtningenævnets sekretariat forudgående undtagelsesvist har givet tilsagn herom. Såfremt et sådant forudgående tilsagn ikke foreligger, kan Flygtningenævnet alene honorere tolken efter normal takst. I de tilfælde hvor tolkningen hos en advokat er påbegyndt før kl. 15.00, men fortsætter til efter kl. 17.00, er det dog ikke en forudsætning for honorering med dobbelt takst, at sekretariatet har givet forudgående tilsagn til advokaten. 

  

 

Skriftlige oversættelser for advokat   

Flygtningenævnet honorerer alene skriftlige oversættelser foretaget på foranledning af en advokat, såfremt advokaten forinden har indhentet nævnets forhåndsgodkendelse heraf. I den forbindelse bemærkes, at nævnet i det konkrete tilfælde vil foretage en vurdering af, hvorvidt en oversættelse kan anses for nødvendig.  

 

Advokats anvendelse af tolk fra en anden landsdel 

Flygtningenævnet honorerer alene transporttid og kilometergodtgørelse til tolke fra en anden landsdel end den, hvor tolkningen udføres, såfremt advokaten forudgående har indhentet tilladelse hertil fra Flygtningenævnets sekretariat. Dette gælder, når tolkningen i det konkrete tilfælde vil medføre transport over en længere afstand samt eksempelvis udgift til bro-billet og lignende. Advokaten kan kun forvente at få en sådan forudgående tilladelse, såfremt det under hensyn til for eksempel det pågældende sprog, køn etc. ikke er muligt at skaffe en tolk fra lokalområdet. 

Senest opdateret: 10-05-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post