MULTI
Du er her: ForsidePraksis201409190920iran201215

     
    Nævnet stadfæstede i oktober 2012 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Iran. Indrejst i 2011. Ansøgeren forklarede under sagens behandling i Udlændingestyrelsen, at han ved en tilbagevenden til Iran frygtede forfølgelse på grund af deltagelse i demonstrationer mod det iranske styre i 2009. Under nævnsmødet forklarede ansøgeren videre, at han efter indrejsen i Danmark er konverteret til Kristendommen. Forespurgt om de kristne højtider forklarede ansøgeren, at den vigtigste kristne højtid er påske, hvor man samles til gudstjeneste for at tænke på Kristus. Vedrørende pinsen forklarede ansøgeren, at man fejrer, at Kristus samlede sig med sine disciple for at spise et måltid. Forespurgt, hvorfor man i Danmark fejrer jul, forklarede ansøgeren, at Kristi sjæl steg til himmelen, og at han tog afsked med sine disciple. Videre forklarede ansøgeren, at Maria var mor til Kristus, mens en engel var far til Kristus.  

    Flygtningenævnet udtalte:

    ”At ansøgeren er etnisk azari og shia-muslim fra [...], Iran. Ansøgeren har ikke været medlem af politiske eller religiøse foreninger eller organisationer, men han har efter valget i juni 2009 deltaget i tre demonstrationer mod det iranske styre. Ansøgeren har som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Iran frygter at blive dræbt eller voldtaget af de iranske myndigheder. Efter at have deltaget i tre demonstrationer sammen med sin broder, blev ansøgeren tilbageholdt af efterretningstjenesten, der beskyldte ansøgeren for at have deltaget i demonstrationerne. Under tilbageholdelserne blev ansøgeren afhørt om sin deltagelse i disse demonstrationer. Ansøgeren blev løsladt efter to dage, hvorefter efterretningstjenesten efter fire dage igen tilbageholdt ansøgeren. Denne tilbageholdelse varede også to dage. Omkring en uge efter løsladelsen blev ansøgeren på ny opsøgt af efterretningstjenesten, der fortsat beskyldte ansøgeren for deltagelse i demonstrationerne, og ansøgeren blev ligeledes denne gang tilbageholdt i to dage. Efter løsladelsen flygtede ansøgeren fra sin hjemby, og han havde i omkring fire måneder ophold i […] og i en længere periode i Teheran, hvor han arbejdede. Derefter udrejste ansøgeren af Iran. Efter ankomsten til Danmark har ansøgeren konverteret til Kristendommen. Flygtningenævnet finder ikke, at ansøgeren har forklaret sammenhængende og overbevisende om sin deltagelse i demonstrationerne i 2009. Flygtningenævnet bemærker, at ansøgerens forklaring er behæftet med en række unøjagtigheder. Hans forklaring om demonstrationerne fremstår ikke som selvoplevet og fremstår med en lav detaljeringsgrad. Det bemærkes herved, at ansøgeren og broderen har forklaret divergerende med hensyn til, om de myndighedspersoner, der anholdt broderen, var klædt i civilt eller i uniform. Flygtningenævnet lægger endvidere vægt på, at ansøgeren har forklaret divergerende omkring forholdene ved sine angivelige tilbageholdelser. Han har således i nævnet modsat sin forklaring til Udlændingestyrelsen oplyst, at han ikke konstant havde bind for øjnene eller hænderne bundet, således at han selv kunne spise med videre. Det må endvidere indgå i vurderingen, at ansøgeren før udrejsen opholdt sig omkring fire måneder i […]og omkring ni måneder i Teheran, hvor han begge steder havde beskæftigelse, uden at blive antastet af myndighederne. Det forhold, at ansøgerens storebroder, der i sin egen sag ikke har omtalt ansøgerens deltagelse i demonstrationerne, under nævnsmødet har forklaret, at ansøgeren deltog, har indgået i nævnets samlede vurdering. Ansøgeren gennemgik før sin indmeldelse i en frikirke i København […]et to måneders kursusforløb om religion. Flygtningenævnet bemærker, at ansøgeren under nævnsmødet ikke, blot i nogen grad, har kunnet redegøre for de kristne højtider påske, pinse og jul. Ansøgerens familie er, bortset fra den herboende bror, ikke bekendt med konverteringen, og der er ikke i sagen holdepunkter for at antage, at de iranske myndigheder skulle være bekendt med ansøgerens interesse for Kristendommen. Flygtningenævnet finder efter en helhedsvurdering af det anførte og sagens øvrige oplysninger ikke, at ansøgeren har sandsynliggjort, at han ved en tilbagevenden til Iran vil være i risiko for asylbegrundende overgreb hverken som følge af politiske aktiviteter eller medlemskab af frikirken. Flygtningenævnet finder herefter, at ansøgeren ikke på overbevisende og troværdig måde har sandsynliggjort, at han ved en tilbagevenden til Iran vil være i risiko for forfølgelse, jf. udlændingelovens § 7, stk. 1, eller være i en reel risiko for at blive udsat for overgreb, omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 2. Flygtningenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.” iran/2012/15

    Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post