MULTI
Du er her: ForsidePraksis201409190920Iran201115

     
    Nævnet stadfæstede i december 2011 Udlændingeservices afgørelse vedrørende en mandlig stats-borger fra Iran. Indrejst i 2010.

    Flygtningenævnet udtalte:

    ”at ansøgeren er etnisk kurder og muslim af trosretning. Han blev født i Al-Tash lejren i Irak og har boet i […], KRI, siden 2003 og indtil udrejsen. Ansøgeren og hans familie har sympatiseret med Det Kurdiske Demokratiske Parti i Iran. Faderen har været medlem af KDPI. Ansøgeren har som asylmotiv henvist til, at han i Iran frygter overgreb fra de iranske myndigheder på grund af faderens tidligere politiske aktiviteter. Han har i den forbindelse henvist til, at de iranske myndigheder vil kunne identificere ham, da de har agenter i Irak. Ansøgeren har endvidere henvist til, at han i Irak ikke har nogen rettigheder, samt at han har levet under dårlige vilkår i Irak. Den beskikkede advokat har navnlig gjort gældende, at det følger af en fortolkning af udlændingelovens § 7, stk. 3, at be-skyttelsen i et første asylland skal gives i hele landet og ikke kun i en region. Advokaten har videre gjort gældende, at ansøgeren ikke er tilstrækkeligt beskyttet imod refoulement, og at ansøgerens basale rettigheder ikke er tilstrækkeligt tilgodeset i Suleimaniyah-provinsen, hvor han er nødt til at opholde sig. Udlændingeservice har i afgørelsen anført, at ansøgeren isoleret set er omfattet af ud-lændingelovens § 7, stk. 1. Flygtningenævnet lægger derfor til grund, at ansøgeren isoleret set er omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1. Udlændingeservice har under nævnsmødet præciseret, at ansøgeren under sit ophold i KRI har opnået fornøden beskyttelse mod forfølgelse omfattet af ud-lændingelovens § 7, stk. 1. Spørgsmålet er herefter, om KRI kan tjene som ansøgerens første asyl-land, jf. udlændingelovens § 7, stk. 3. Flygtningenævnet har i praksis som et ufravigeligt mindste-krav krævet, at ansøgeren skal være beskyttet mod refoulement. Det skal endvidere være muligt for ansøgeren at kunne indrejse og tage lovligt ophold i det pågældende første asylland, ligesom ansø-gerens personlige integritet og sikkerhed skal være beskyttet i første asyllandet. Der henvises herved til Flygtningenævnets 19. Beretning, 2010. I beskyttelsesbegrebet indgår tillige et vist socialt og økonomisk element, idet ansøgeren i et vist omfang skal nyde helt basale rettigheder. Ved denne vurdering henvises blandt andet til Flygtningekonventionens kapitel II til V samt EXCOM Conclu-sion No. 58 – 1989, hvorefter et krav for at kunne sende asylansøgere eller flygtninge tilbage til et land, hvori de har opnået beskyttelse, blandt andet er, at de dér bliver ”treated in accordance with recognized basic human standards”. Flygtningenævnet bemærker, at ansøgeren er født i Al-Tash lejren og har levet i […] i KRI siden 2003. KRI består efter det foreliggende af tre provinser og udgør et større sammenhængende område, som i nu i flere år på flere områder har været administreret autonomt og uafhængigt af de øvrige provinser i Irak. På denne baggrund findes KRI at kunne ud-gøre et første asylland for ansøgeren, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt herfor. Ansøgeren har oplyst, at hans fader er medlem af KDPI, og at faderen også har haft aktiviteter for partiet i Irak. Ansøgeren har ikke præciseret karakteren og omfanget af disse aktiviteter nærmere. Efter det oply-ste har ansøgeren ikke personligt haft problemer på grund af disse aktiviteter, som efter det forelig-gende må antages at have været af meget begrænset omfang. Det kan derfor ikke antages, at ansøgeren skulle være blevet profileret i forhold til myndighederne hverken i Irak eller i Iran. På denne baggrund kan det ikke antages, at ansøgeren er i risiko for at lide overlast. Hans personlige sikkerhed er således tilstrækkeligt beskyttet, både i forhold til de iranske myndigheder og andre. Flygtningenævnet finder endvidere efter de foreliggende baggrundsoplysninger, herunder blandt andet nummer 440 (Iran) og 553 (Irak), at det ikke kan antages, at ansøgeren vil blive refouleret til Iran eller tredjeland, hvor han ikke er beskyttet imod refoulement. Ved vurderingen af ansøgerens leveforhold, herunder de basale rettigheder, lægger Flygtningenævnet på den ene side vægt på, at ansøgeren har adgang til bolig, uddannelse, lægehjælp og ansættelse i den private sektor. På den anden side lægger Flygtningenævnet vægt på, at ansøgeren ikke har adgang til at eje fast ejendom, bil eller mulighed for ansættelse i det offentlige. Ansøgeren kan heller ikke tage bopæl uden for Suleimaniyah-provinsen. Det fremgår af oplysninger fra en række kilder, herunder lokale kilder, som indgår i Flygtningenævnets baggrundsmateriale, at anerkendte UNHCR-flygtninge i KRI kan ansøge om KRG opholdskort, og at kortet giver adgang til, at flygtningen kan rejse frit inden for provinserne i KRI, men ikke adgang til at tage bopæl andre steder end det sted, hvor kortet er udstedt. Der henvises herved til baggrundsmateriale nummer 419 og 440 (Iran) samt udtalelse af 12. september 2011 fra Udlændingeservices Dokumentations- og Projektkontor. Den omstændighed, at den konkrete sikkerhedssituation i KRI indimellem medfører ulemper og forsinkelser for rejsende, og at ansøgeren er pålagt at bebo et anvist sted, som administreres af UNHCR, kan ikke føre til nogen ændret vurdering. Endelig skal der ved vurderingen tages hensyn til forholdene i lokalområdet, herunder de økonomiske og sociale forhold. Efter en samlet vurdering af ansøgerens forhold findes hans leveforhold ikke at have været af en sådan karakter, at basale humanitære rettigheder er krænket. Ansøgeren har efter det oplyste det meste af sit netværk i KRI. Han taler samme sprog som de lokale beboere. Ansøgeren har haft lovligt ophold og arbejde og er ikke straffet. Det må derfor antages, at ansøgeren vil kunne vende tilbage til KRI, hvor han tidligere har opnået fornøden beskyttelse, ligesom KRI findes at kunne udgøre ansøgerens første asylland, jf. udlændingelovens § 7, stk. 3. Flygtningenævnet stadfæster derfor Udlændingeservice afgørelse.” Iran/2011/15

    Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post