MULTI
Du er her: ForsidePraksis201409190914burm20122

   

  Nævnet stadfæstede i marts 2012 Udlændingeservices afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Bangladesh. (Resumeet findes både under Burma og Bangladesh.)

  Indrejst i 2010.

  Flygtningenævnet udtalte:

  ”Ansøgeren er angiveligt etnisk rohingya fra Rakhine State i Burma og muslim af trosretning. Ansøgeren har ikke været medlem af nogen politiske eller religiøse foreninger eller organisationer eller i øvrigt været politisk aktiv. Ansøgerens fader var politisk aktiv for Arakan Rohinga Islamic Front og blev dræbt af Nasaka-tropperne, som også brændte ansøgerens families hus ned, i forbindelse med afholdelsen af et politisk møde på familiens bopæl. Ansøgeren frygter, at myndighederne også vil forfølge ham. I 1997 flygtede ansøgeren til Bangladesh. Ansøgeren frygter ikke noget ved en eventuel tilbagevenden til Bangladesh, men han kan ikke tage lovligt ophold i Bangladesh, idet han er fra Burma. Personen som ansøgeren arbejdede for i Bangladesh var politisk aktiv for oppositionen, hvorfor han var efterstræbt af myndighederne. Ansøgeren havde ikke selv konflikter med myndighederne i denne forbindelse. Ansøgeren har til støtte for rigtigheden af den opgivne identitet fremlagt et NRC-id-kort, udstedt i Burma i 1996, og et fødselsregistreringsbevis udstedt i 1984 på et navngivent hospital. Flygtningenævnet bemærker, at nævnets baggrundsmateriale vedrørende Burma indeholder en række oplysninger om forholdene for etniske rohingyaer, herunder oplysninger om blandt andet id-kort og om fødselsregistreringsbeviser/fødselsattester. Flygtningenævnet finder, at oplysningerne om dokumenterne ikke giver et entydigt billede af de faktiske forhold. Flygtningenævnet tager derfor udgangspunkt i Udlæn-dingestyrelsens factfindingrapport fra foråret 2011 ”Rohingya refugees in Bangladesh and Thai-land” og Notat fra sommeren 2011 vedrørende fødselsregistrering, vaccinationsar og visse kulturelle og religiøse skikke fra den muslimske befolkning (rohingya) i den nordlige del af Rakhine State (NRS) i Burma. Flygtningenævnet bemærker, at 2011-notatet bygger på en målrettet ind-sats for at indhente opdaterede og specifikke oplysninger om de i notatet anførte forhold. Flygtningenævnet finder endvidere, at oplysningerne er indhentet fra pålidelige kilder med stor erfaring i burmesiske forhold. Flygtningenævnet lægger herefter, i overensstemmelse med oplysningerne i 2011-notatet, til grund, at NRC-id-kortet ikke har været i anvendelse siden 1989, bortset fra i enkelte tilfælde efter 2008. Ansøgerens NRC-id-kort er udstedt i 1996. Ansøgeren har forklaret, at han fik id-kortet udleveret på foranledning af sin fader, idet han skulle bruge det, når han skulle rejse fra landsby til landsby. Flygtningenævnet finder, at NRC-id-kortet ikke kan til-lægges vægt. Nævnet lægger herved vægt på, at kortet angiver at være udstedt i 1996, hvilket ikke stemmer overens med de oplysninger, der fremgår af 2011-notatet. Det bemærkes i den forbindelse, at forfalskede dokumenter efter baggrundsoplysningerne ikke er ukendte i Burma og Bangladesh. Det fremgår af 2011-notatet, at rohingyakvinder sjældent føder på hospitaler, og at de få rohingyakvinder, der føder på et hospital, vil få vanskeligt ved at få udstedt et fødselsregistreringsbevis, der adskiller sig fra den fødselsnotifikation, som sædvanligvis anvendes for rohingyaer. Det er således udgangspunktet, at der ikke blev udstedt fødselsregistreringsbeviser, der var i brug til omkring år 2000, til rohingyaer. Ansøgeren ved ikke, hvor han er født, men hans moder har fortalt, at han er født på et hospital, der efterfølgende udstedte fødselsregistreringsbeviset. Han har under nævnsmødet forklaret, at hans moder havde vanskeligheder i forbindelse med fødslen. Det forekommer påfaldende, at fødselsdato og udstedelsesdato på dokumentet er identiske set i lyset af 2011-notatet, hvoraf fremgår, at det vil tage uger eller måneder, at få ud-stedt et sådant bevis. Flygtningenævnet finder på baggrund af det anførte ikke grundlag for at antage, at den sædvanlige praksis i forbindelse med udstedelse af fødselsregistreringsbeviser er fraveget i forhold til ansøgeren, og Flygtningenævnet kan derfor ikke tillægge dokumentet vægt. Det tillægges nogen vægt, at ansøgeren, der ifølge sin forklaring udrejste som 13-årig, har deltaget i en sprogtest, der konkluderer, at ansøgerens sprog taler stærkt imod, at han er etnisk rohingya fra Burma. Flygtningenævnet finder, at ansøgerens forklaring om finansieringen af udrejsen til Europa ikke fremstår som overbevisende. Under disse omstændigheder finder Flygtningenævnet efter en samlet vurdering, at ansøgeren ikke på troværdig måde har sandsynliggjort, at han er etnisk rohingya fra Burma. Flygtningenævnet forkaster derfor ansøgerens forklaring om sin identitet og asylgrundlaget i forhold til Burma. Flygtningenævnet tiltræder, at ansøgeren herefter må vurderes asylretligt i forhold til Bangladesh. Flygtningenævnet finder ikke, at ansøgeren er frem-kommet med oplysninger, hvorefter der er grundlag for at antage, at ansøgeren ved en tilbagevenden til Bangladesh vil være i risiko for forfølgelse eller overgreb omfattet af udlændingelovens § 7. Flygtningenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.” burm/2012/2

  Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post