MULTI
Du er her: ForsidePraksis201409181502afgh201214

     
    Nævnet meddelte i september 2012 opholdstilladelse (K-status) til en mandlig statsborger fra Afghanistan. Indrejst i 2010. I begyndelsen af 2012 stadfæstede Flygtningenævnet en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen i 2011, hvormed ansøgeren blev meddelt afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. I sommeren 2012 besluttede Flygtningenævnet at genoptage sagen, efter at der var fremkommet nye oplysninger til sagen, blandt andet fra UNHCR, og efter at sagen havde været omtalt i landsdækkende medier.

    Flygtningenævnet udtalte:

    ”At ansøgeren indrejste og søgte asyl i Danmark i foråret 2010. Som asylmotiv henviste han til, at han frygter de afghanske myndigheder og befolkning, fordi han er konverteret til kristendommen i 2008/2009 og har uddelt bibler i sin landsby i […]-provinsen. Under en ransagning af ansøgerens butik fandt politiet to bibler, og ansøgeren flygtede, efter at politiet havde ransaget hans butik. Ansøgeren henviste videre til, at han i sommeren 2011 er blevet døbt i […]-kirken i København og siden har været aktiv i kirkens menighed. Den […] 2012 stadfæstede Flygtningenævnet en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen, hvormed ansøgeren blev meddelt afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Nævnet fandt ikke, at ansøgeren havde sandsynliggjort det af ham oplyste hændelsesforløb i Afghanistan, ligesom nævnet ikke fandt, at hans konvertering var kommet til de afghanske myndigheders kundskab. Den […]2012 har Flygtningenævnet genoptaget sagen. Efter en fornyet gennemgang af sagen sammenholdt med den senest afgivne forklaring, finder Flygtningenævnet fortsat, at det ikke kan lægges til grund, at ansøgeren er konverteret til kristendommen før sin udrejse af Afghanistan. Ved denne afgørelse lægger Flygtningenævnet blandt andet vægt på, at ansøgeren ikke har forklaret overbevisende om sine kontakter til de unge mænd, der ifølge ansøgerens forklaring i 2008 og 2009 introducerede ham til kristendommen. Hertil kommer, at ansøgeren også har forklaret divergerende. Det gælder for eksempel forklaringen om, at han i efteråret 2008 fik udleveret en bibel. Ved mødet i Flygtningenævnet […] 2012 forklarede ansøgeren, at han fik biblen 14 dage før, at de unge mænd rejste til Kabul, således at de kunne hjælpe ham i begyndelsen med at læse i biblen. Ved den seneste forklaring i Flygtningenævnet har ansøgeren forklaret, at han først fik biblen ved deres afrejse, således at han i de næste cirka seks måneder var overladt til sig selv i forbindelse med læsning i biblen. På en række punkter har ansøgeren endvidere forklaret udbyggende. Det gælder for eksempel forklaringen om, at han blev ramt af et skud, da bopælen blev ransaget. Ansøgerens forklaringer om omstændighederne i forbindelse med sin udrejse forekommer heller ikke overbevisende, herunder med hensyn til den manglende besked til sin mor om sin flugt og udrejse, fremskaffelse af penge mv. Endeligt har Flygtningenævnet lagt vægt på, at ansøgeren i 2010 overfor de østrigske myndigheder har afgivet forklaringer, der på centrale punkter afviger fra de forklaringer, han har afgivet i Danmark. Det gælder for eksempel oplysningerne om sin religion, oplysningerne om sit asylmotiv og oplysninger om sine opholdssteder i perioden fra 2005 til starten af 2010. Ud fra en samlet vurdering tilsidesætter Flygtningenævnet herefter ansøgerens forklaringer om, at han var konverteret før sin udrejse af Afghanistan. Det kan derfor ikke lægges til grund, at ansøgeren ved sin udrejse af Afghanistan befandt sig i en situation, der kan begrunde asyl. Efter sin indrejse i Danmark er ansøgeren konverteret til kristendommen, og han blev i […]2011 døbt. Ansøgeren har endvidere forklaret om sit liv som kristen i Danmark, ligesom der er fremlagt flere erklæringer herom fra blandt andet præster.  Flygtningenævnet lægger til grund, at ansøgeren er konverteret til kristendommen, og det skal som følge heraf vurderes, hvilke asylretlige konsekvenser det skal have i relation til en eventuel tilbagevenden til Afghanistan. Ved denne vurdering skal der også tages hensyn til, at ansøgeren flere gange – herunder med angivelse af ansøgerens navn – er blevet omtalt i landsdækkende aviser, ligesom han efter det oplyste har medvirket i et radioprogram. Der må derfor tages hensyn til, at ansøgeren befinder sig i en forøget risiko for forfølgelse eller overgreb som følge heraf ved en tilbagevenden til Afghanistan, da der ikke kan bortses fra, at oplysningerne om ansøgerens konvertering er kommet til kendskab hos både myndigheder og grupperinger i Afghanistan. På denne baggrund – og under henvisning til pkt. 94-96 i UNHCR’s Håndbog for procedurer og kriterier for fastlæggelse af flygtningestatus (sur place) samt pkt. 71-73 om religion – finder Flygtningenævnet ud fra en samlet vurdering, at det er sandsynliggjort, at ansøgeren ved en tilbagevenden til Afghanistan vil være i risiko for forfølgelse omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1. Flygtningenævnet meddeler derfor […] opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1.” afgh/2012/14

    Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post